Naszą ofertę w zakresie utylizacji i recyklingu odpadów kierujemy do:

  • zakładów usług komunalnych
  • sortowni
  • firm produkcyjnych
  • pośredników w obrocie odpadami
  • wszystkich innych przedsiębiorstw, które posiadają odpady z tworzyw sztucznych

Zamów odbiór odpadów!

+48 600-216-991

lub wyślij e-mail

W procesie R12 przetwarzamy następujące rodzaje odpadów:

02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych ( z wyłączeniem opakowań)
03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 06 Zmieszane odpadu opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01 , 17 09 02 i 17 09 03
19 12 01 Papier i tektura
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
19 12 12 Inne odpady ( w tym, zmieszane substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w  19 12 11
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

W procesie R3 przetwarzamy następujące rodzaje odpadów: 

07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
16 01 19 Tworzywa sztuczne